ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை -Aasirvadhikkum dhaevan unnai song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை – Aasirvadhikkum dhaevan unnai song lyrics

ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாரே
ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாரே
துதி ஸ்தோத்ரம் இயேசுநாதா துதி உமக்கே என்றுமே
துதி ஸ்தோத்ரம் இயேசுநாதா துதி உமக்கே என்றுமே
ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாரே

1. ஆபிரகாமை ஆசிர்வதித்தவர் ஆசிர்வதிப்பாரே
ஈசாக்கை ஆசிர்வதித்த தேவன் ஆசிர்வதிப்பாரே (2)
ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாரே (2)

2. ஆகாரை ஆசிர்வதித்த தேவன் ஆசிர்வதிப்பாரே
அன்னாளை ஆசிர்வதித்த தேவன் ஆசிர்வதிப்பாரே (2)
ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாரே (2)

3. யாக்கோபை ஆசிர்வதித்த தேவன் ஆசிர்வதிப்பாரே
யாபேசை ஆசிர்வதித்த தேவன் ஆசிர்வதிப்பாரே (2)
ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாரே (2)

துதி ஸ்தோத்ரம் இயேசுநாதா துதி உமக்கே என்றுமே
துதி ஸ்தோத்ரம் இயேசுநாதா துதி உமக்கே என்றுமே
ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாரே

Asirvadhikkum dhaevan unnai song lyrics in English

Aasirvadhikkum dhaevan unnai aasirvadhippaarae
Aasirvadhikkum dhaevan unnai aasirvadhippaarae
Thudhi sthoathram yaesunaadhaa thudhi umakae endrumae
Thudhi sthoathram yaesunaadhaa thudhi umakae endrumae
Aasirvadhikkum dhaevan unnai aasirvadhippaarae

1. Aabiragaamai aasirvadhithavar aasirvadhippaarae
Eesaakkai aasirvadhitha dhaevan aasirvadhippaarae (2)
Aasirvadhikkum dhaevan unnai aasirvadhippaarae (2)

2. Aagaarai aasirvadhitha dhaevan aasirvadhippaarae
Annaalai aasirvadhitha dhaevan aasirvadhippaarae (2)
Aasirvadhikkum dhaevan unnai aasirvadhippaarae (2)

3. Yaakoabai aasirvadhitha dhaevan aasirvadhippaarae
Yaabaesai aasirvadhitha dhaevan aasirvadhippaarae (2)
Aasirvadhikkum dhaevan unnai aasirvadhippaarae (2)

Thudhi sthoathram yaesunaadhaa thudhi umakae endrumae
Thudhi sthoathram yaesunaadhaa thudhi umakae endrumae
Aasirvadhikkum dhaevan unnai aasirvadhippaarae

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
christian Medias
Logo