ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை -sthothiram seyvaenae ratchakanai

Deal Score+5
Deal Score+5

ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை
பாத்திரமாக இம்மாத்திரம் கருணை வைத்த
பாத்திரனை யூத கோத்திரனை -என்றும்

அன்னை மரிசுதனை
புல்மீது அமிழ்ந்துக் கழுதவனை
முன்னணை மீதுற்ற சின்னக் குமாரனை
முன்னுரை நூற்படி இந்நிலத்துற்றோனை

கந்தை பொதிந்தவனை
வானோர்களும் வந்தடி பணிபவனை
மந்தையர்கானந்த மாட்சியளித் தோனை
வான பரன் என்னும் ஞான குருவானை

செம்பொன்னுருவானைத்
தேசிகர்கள் தேடும் குரவானை
அம்பரமேவிய உம்பர் கணத்தோடு
அன்பு பெற நின்று பைம்பொன் மலர் துவி

 

sthothiram seyvaenae ratchakanai
paathiramaaga immaathiram karunnai vaitha
paathiranai yoodha kothiranai -entum

annai marisuthanai
pulmeethu amizhunth kazhuthavanai
munnannai meethuttra sinna kumaaranai
munnurai noorpadi innilathutornai

kanthai pothinthavanai
vaanorkalum vanthadi pannipavanai
manthaiyarkanantha maatchiyazhith thonai
vaana paran ennum gnana kuruvanai

semponnuruvanai
thaesikarkal thedum kuravaanai
amparamaeviya umpar kanathodu
anpu pera nintu paimpon malar thuvi

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
christianmedias
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo