கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர்- Kartharai thuthiyungal avar nallavar

Deal Score+2
Deal Score+2

கர்த்தரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர்- Kartharai thuthiyungal avar nallavar

1. கர்த்தரைத் துதியுங்கள் அவர் நல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

பல்லவி

2. தேவாதி தேவனைத் துதித்திடுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

3. கர்த்தாதி கர்த்தரைத் துதித்திடுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

4. அதிசயங்களைச் செய்கிறவரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

5. வானங்களை உண்டாக்கினவரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

6. தண்ணீர் மேல் பூமியைப் பரப்பினவரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

7. பெருஞ்சுடர்களை உண்டாக்கினவரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

8. பகலில் சூரியனைப் படைத்தவரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

9. இரவில் சந்திரனைப் படைத்தவரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo