நீர் இங்கு வாசம் செய்கின்றீர்

Deal Score0
Deal Score0

நீர் இங்கு வாசம் செய்கின்றீர்
ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன்
நீர் இங்கு கிரியை செய்கின்றீர்
ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன்

பாதை காட்டுவார் அற்புதம் செய்வார்
வாக்கு மாறா இருளில் ஒளியே
நீரே என் தேவனே-2

நீர் இங்கு வாழ்வை மாற்றுவீர்
ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன்
நீர் இங்கு சுகமாக்குவீர்

ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன்
பாதை காட்டுவார் அற்புதம் செய்வார்
வாக்கு மாறா இருளில் ஒளியே
நீரே என் தேவனே-2
என் தேவனே-8

மரணத்தை ஜெயித்தீர்
திரைச்சீலையை கிழித்தீர்
கல்லறை திறந்து
என் பாவம் தீர்த்தீர்
பரலோகம் முழங்கும்
உம் துதி பாடும்
என் தேவனே உயிர்த்தெழுந்தீர்
உம்மைப்போல் யாரும்
எங்குமே இல்லை
இன்றும் என்றும் நீரே இராஜா
இராஜ்ஜியம் உமதே
மகிமை உமதே
எல்லா நாமத்திலும் மேலானவர்-2

இது அழகிய நாமமே-2
இயேசுவின் நாமம் மேன்மையே
இது அழகிய நாமமே
ஈடு இணையில்லையே
இது அழகிய நாமமே
இயேசுவின் நாமம்-3

இது அழகிய நாமமே-2
இயேசுவின் நாமம் மேன்மையே
இது வல்லமையின் நாமமே
ஈடு இணையில்லையே
இது அழகிய நாமமே
இயேசுவின் நாமம்
இது வல்லமையின் நாமமே
இயேசுவின் நாமம்
இது அற்புத நாமமே
இயேசுவின் நாமம்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
World Tamil Christian The Book of Song collections
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo