மண்ணில் வந்த வின்னொலியே மரியின் மடியில் பிறந்தவரே

Deal Score+1
Deal Score+1

மண்ணில் வந்த வின்னொலியே மரியின் மடியில் பிறந்தவரே
மண்ணில் வந்த வின்னொலியே மரியின் மடியில் பிறந்தவரே
மழலையாய் பனியில் குளிரிலே பிறந்தவரே – சிறு
மழலையாய் பனியில் குளிரிலே பிறந்தவரே-
உம்மை வாழ்த்தி வணங்கி புகழ்வோமே
மண்ணில் வந்த வின்னொலியே…..
1
கந்தை துணியில் விந்தை யாக வந்த தேவ பாலகனே
கந்தை துணியில் விந்தை யாக வந்த தேவ பாலகனே
விடிகாலை அழகே வழிகாட்டும் மறையே விண்மீன் ஒளியாக வந்தவரே
விடிகாலை அழகே வழிகாட்டும் மறையே விண்மீன் ஒளியாக வந்தவரே
உம்மை வாழ்த்தி வணங்கி புகழ்வோமே
மண்ணில் வந்த வின்னொலியே…..

2
கண்ணின் மணியாய் அன்பின் வழியாய் வந்த சின்ன பாலகனே
கண்ணின் மணியாய் அன்பின் வழியாய் வந்த சின்ன பாலகனே
மானிட பாவத்தை நீக்கிடவே மீட்பராய் வந்து பிறந்தீரே
மானிட பாவத்தை நீக்கிடவே மீட்பராய் வந்து பிறந்தீரே
உம்மை வாழ்த்தி வணங்கி புகழ்வோமே
மண்ணில் வந்த வின்னொலியே மரியின் மடியில் பிறந்தவரே
மண்ணில் வந்த வின்னொலியே மரியின் மடியில் பிறந்தவரே
மழலையாய் பனியில் குளிரிலே பிறந்தவரே – சிறு
மழலையாய் பனியில் குளிரிலே பிறந்தவரே-
உம்மை வாழ்த்தி வணங்கி புகழ்வோமே
மண்ணில் வந்த வின்னொலியே…..

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
World Tamil Christian The Book of Song collections
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo