ഹാ സ്തോത്രം ഹാ സ്തോത്രം-Ha sthothram Ha sthothram

Deal Score0
Deal Score0

Ha sthothram Ha sthothram
Mahonathane ninaku sthothram (4)

ചെങ്കടൽ മദ്ധ്യേ പോയിടിലും
വഴികൾ എല്ലാം അടഞ്ഞിടിലും (2)
തന്നുടെ മാർവോടു ചേർക്കുമവൻ
ആ കൃപയ്ക്കായി നിനക്കു സ്തോത്രം (2)

Chenkadal madhye poyidilum
Vazhikal ellam adanjidilum (2)
Thanude maarvodu cherkkumaven
Aa krupayakayi ninnaku sthothram (2)

ഹോരേബിൻ താഴ്‌വരയിൽ നടത്തി
ശത്രുവിൻ മുമ്പിൽ മേശ ഒരുക്കി (2)
പാതകൾ എല്ലാം വിശാലം ആക്കി
ധന്യമായി തീർത്തിടും എൻ ജീവിതം (2)

Horebhin thazhvereyil nadathi
Shathruvin mumbil mesha orukki (2)
Paathagal ellam vishalam aaki
Dhanyamayi theerthidum en jeevitham (2)

വെണ്ണീർ നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിതം
പൊൻതളിക തുല്യമാക്കുമവൻ (2)
നീറുമെൻ ഹൃദയത്തിൽ ഓ നാഥൻ
വിശ്വാസം പകർന്നു തന്നീടുമെന്നും (2)

Venneer niranja ee jeevitham
Ponthalika thulyamaakkumaven (2)
Neerumen hridhyathil oo naadhan
Vishwasam pakarnnu thanneedumenum (2)

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
World Tamil Christian The Book of Song collections
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo