ஒரே பேரான தேவகுமாரன் – Oraey Pearanaa Deva kumaaran

Deal Score+2
Deal Score+2

பாடல் 12

ஒரே பேரான தேவகுமாரன்
தியாகமாய் உலகில் வந்தார்
தம் ஜனம் மீட்கதம்மைப் போல் மாற்ற
இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்
Christmas Christmas
Aaha oh ho… Happy Christmas

1,அழகான வானம் வானத்தில் கானம்
காமத்தில் வந்த செய்தி தியாகம்
தாவீதின் ஊரில் தேவமைந்தன்
தந்தையின் சித்தம் செய்ய வந்தார்
என்னென்று சொல்லிடுவேன்
எப்படிப்பாடுவேன்

2.அற்புத பாலன் அதிசய ராஜன்
ஆலோசனைக்கர்த்தராமே
ஆதாம் செய் பாவம் நீக்கிட வந்தார்
அன்பின் நிரூபணமாக வந்தார்
என்னென்று சொல்லிடுவேன்
எப்படிப் பாடுவேன்

3.என்மீது அன்பு என் மீதும் பாசம்
என்மீது காமம் கொண்ட பாலா
ஆயிரம் பாடல் பாடினாலும்
ஆயிரம் நன்றிகள் சொன்னாலும்
ஆகுமோ ஈடு இதற்கு. -2

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
World Tamil Christian The Book of Song collections
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo