ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா – Sthothiram Thuthi Pathira song lyrics

Deal Score+3
Deal Score+3

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா – Sthothiram Thuthi Pathira song lyrics

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை
இன்றும் என்றும் துதித்திடுவேன்
காத்தீரே என்னைக் கருத்தாக
வழுவாமல் என்னை உமக்காக
எடுத்தீர் என்னையும் உமக்காக
கொடுத்தீர் உம்மையும் எனக்காக

1.வல்ல வான ஞான வினோதா
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
எல்லாக் குறையும் தீர்த்தீரே
தொல்லை யாவும் தொலைத்தீரே
அல்லல் யாவும் அறுத்தீரே
அலையும் என்னை மீட்டீரே

2.நம்பினோரை காக்கும் தேவா
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
அம்புவி யாவையும் படைத்தீரே
அம்பரா உந்தன் வாக்காலே
எம்பரா எல்லாம் ஈந்திரே
நம்பினோர்க் குந்தன் தயவாலே

3.கண்ணின் மணிபோல் காத்தீரே எம்மைத்
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
அண்ணலே உந்தன் அருளாலே
அடியாரை கண்பார்த்தீரே
மன்னா எமக்கும் நீர்தானே
எந்நளும் எங்கல் துணை நீரே

4.தீயோன் அம்புகள் தாக்காதே எம்மைத்
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
தேவா நீர் உந்தன் சிறகாலே
தினமும் மூடிக் காத்தீரே
தீதணுகாதும் மறைவினிலே
தேடியுமதடி தங்கிடுவேன்

5.அல்லேலூயா தோத்திரமே
துதியே துதியே துதித்திடுவேன்
அகில சிருஷ்டிகளும் துதிக்க
அடிமை துதியா திருப்பேனோ
அல்லும் பகலும் நித்தியமாய்
அன்பே உமையும் துதித்திடுவேன்

Sthothiram Thuthi Pathira song lyrics in English 

Sthothiram Thuthi Pathira Ummai
Indrum endrum thuthithiduven
Kaatheere ennai karuthaga
Valuvamal ennai umakkaga
Edutheer ennaiyum umakkaga
Kodutheer ummaiyum enakkaga

1.Valla vaana Gnana vinotha
Thuthiye thuthiye thuththiduven
Ellaa kuraiyum theertheere
Thollai yavum tholaitheere
Allal yavum arutheere
Alaiyum ennaiyum meetterae

2.Nambinorai kakkum Deva
Thuthiye thuthiye thuththiduven
Ambuvi yaavum padaitheere
Ambara unthan vaakale
Embara ellam eenthire
Nambinor kunthan thayavale

3.Kannin manipol kaatheere emmai
Thuthiye thuthiye thuththiduven
Annale unthan arulale
Adiyaarai kan paartheere
Manna emakkum neer thaane
Ennaalum engal thunai neere

4.Theeyon ambugal thaakathe emmai
Thuthiye thuthiye thuththiduven
Dheva neer unthan siragale
Thinamum moodi kaathire
Theethanu kaathum maivinele
Thediyumathadi thagiduven

5.Alleluya sthothiram
Thuthiye thuthiye thuththiduven
Agila sriustikalum thuikka
Adimai thuthiyaa thiruppeno
Allum pagalum nithiyaamaai
Anbe umaiyum thuththiduven

அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள், அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும், பார்வைக்கு இன்பமும், புத்தியைத் தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு, அதின் கனியைப் பறித்து, புசித்து, தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள்; அவனும் புசித்தான்.

And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

ஆதியாகமம் | Genesis: 3: 6

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      christian Medias
      Logo