தீய மனதை மாற்ற வாரும் – Theeya Manathai Matra Varum

Deal Score+4
Deal Score+4

தீய மனதை மாற்ற வாரும் – Theeya Manathai Matra Varum

தீய மனதை மாற்ற வாரும், தூய ஆவியே – கன
நேய ஆவியே

1. மாய பாசத் தழுந்தி வாடி மாளுஞ் சாவிதால் – மிக மாயும்
பாவி நான் – தீய

2. தீமை செய்ய நாடுதென்றன் திருக்கு நெஞ்சமே – மருள்
தீர்க்கும், தஞ்சமே – தீய

3. பரத்தை நோக்க மனம் அற்றேனே, பதடிதான், ஐயா – ஒரு
பாவி நான் ஐயா – தீய

4. ஏக்கத்தோடென் மீட்பைத் தேடி இரந்து கெஞ்சவே – தினம்
இதயம் அஞ்சவே – தீய

5. புதிய சிந்தை, புதிய ஆசை புதுப்பித்தாக்கவே – அதைப்
புகழ்ந்து காக்கவே – தீய

6. கிறிஸ்து மீது நாட்டங் கொண்டு கீதம் பாடவே – அவர்
கிருபை தேடவே – தீய

7. தேவ வசனப் பாலின்மீது தேட்டம் தோன்றவே – மிகு
தெளிவு வேண்டவே – தீய

8. ஜெபத்தின் தாகம் அகத்தில் ஊறி ஜெபித்துப் போற்றவே – மிக
சிறப்பாய் ஏற்றவே – தீய

Theeya Manathai Matra Varum song lyrics in English 

Theeya Manathai Mattra Vaarum Thooya Aaviyae Kana
Neaya Aaviyae

1.Maaya Paasa Thalunthi Vaadi Maalum Saavithaal Miga Maayum
Paavi Naan

2.Theemai Seiya Naaduthentran Thirukku Nenjamae Marul
Theerkkum Thanjamae

3.Paraththai Nokka Manam Attrenae Pathadithaan Aiyaa Oru
Paavi Naan Aiyaa

4.Yeakkathoden Meetpai theadi Eranthu Kenjavae Thinam
Ithayam Anjavae

5.Puthiya Sinthai Puthiya Aasai Puthupiththaakkavae Athai
Pugalnthu Kaakkavae

6.Kiristhu Meethu Naattan Kondu Geetham Paadaave Avar
Kirubai Theadavae

7.Deva Vasana Paalin Meethu Theattam Thontravae Migu
Thealivu Veandavae

8.Jebaththin Thaagam Agaththil Oori Jebiththu Pottravae Miga
Sirappaai Yeattravae

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
Tamil christians
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

christian Medias
Logo